REGULAMIN

korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

Niniejszy Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (zwanej dalej „MBP”), w zakresie ich wypożyczania, udostępniania na miejscu i korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych, zgodnie z następującymi postanowieniami:

§ 1. Zasady korzystania

 Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w MBP jest powszechnie dostępne i bezpłatne,
z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 1. W MBP funkcjonuje centralny informatyczny system biblioteczny.
 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest karta biblioteczna, która w chwili zapisu wydawana jest bezpłatnie.
 3. W celu zapisania się do MBP i otrzymania bezpłatnej karty bibliotecznej Czytelnik zobowiązany jest do:
  a) okazania dowodu osobistego, ważnej legitymacji studenckiej lub ważnej legitymacji szkolnej;
  b) dobrowolnego złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu poprzez podpisanie deklaracji zapisu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  c) w przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia deklarację zapisu podpisuje rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej Poręczycielem, z chwilą podpisania zobowiązania Poręczyciel ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przez dziecko zasad korzystania ze zbiorów MBP zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Czytelnik może zarejestrować się także poprzez aplikację mobilną Sowa MOBI, wysyłając do systemu bibliotecznego dane niezbędne do założenia konta czytelnika zawarte w § 2 pkt. 4 ppkt. a-b, d-f niniejszego regulaminu wraz z kategorią statystyczną. W tym celu użytkownik musi wybrać opcję „Zarejestruj się”, a następnie wybrać Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, podać adres e-mail oraz ustanowić hasło. Na wskazany adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie z kodem cyfrowym niezbędnym do wpisania w aplikacji mobilnej. Proces rejestracji WYMAGA potwierdzenia tożsamości czytelnika przez pracownika biblioteki na miejscu w jej siedzibie oraz wydania karty bibliotecznej.
 5. Użytkownik, który założył sobie konto on-line w terminie 30 dni musi potwierdzić swoje dane w placówce biblioteki. W przeciwnym wypadku konto zostanie usunięte.
 6. Czytelnik za pomocą aplikacji mobilnej Sowa MOBI może rezerwować książki, których odbiór upływa 7 dni od wyznaczonej daty odbioru – powiadomienia wysłanego na adres e-mail.
 7. O utracie karty bibliotecznej (zniszczenie, zagubienie) należy powiadomić bibliotekę. Wydanie każdej kolejnej karty jest odpłatne, zgodnie ze stawkami opłat zawartymi
  w Cenniku opłat bibliotecznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Stawki opłat bibliotecznych ustalane są przez Dyrektora MBP w drodze zarządzenia.
 8. Przy korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych mają zastosowanie postanowienia umowy zawartej 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem
  w Tucholi, Gminą Tuchola i Miejską Biblioteką Publiczną w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego.

§ 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. W MBP w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stosuje się postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych ustaw i rozporządzeń krajowych w tym zakresie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi 
  Aleksandra Janty-Połczyńskiego, zwana dalej „Administratorem”
 3. Dane osobowe czytelników gromadzone przez Administratora są przetwarzane w:
  a) celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych;
  b) celu prowadzenia rejestru czytelników w systemie bibliotecznym, o którym mowa w 1. ust. 1 Regulaminu;
  c) celach statystycznych;
  d) celu odzyskania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań względem MBP, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
 4. Administrator w celu udostępniania zbiorów bibliotecznych gromadzi następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko;
  b) data urodzenia;
  c) nr PESEL;
  d) płeć;
  e) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
  f) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  g) dotyczące bieżącego udostępniania lub użyczania materiałów bibliotecznych, historii ich udostępniania lub użyczania oraz rezerwacji tych materiałów;
  h) numer karty bibliotecznej;
  i) informacje identyfikujące osoby fizyczne, zawarte w zgromadzonych przez bibliotekę materiałach bibliotecznych;
 5. Czytelnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 2. 4 Regulaminu i potwierdza to podpisując deklaracje zapisu, o której mowa w § 1. ust. 3 lit. b i c.
 6. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych.
 8. Czytelnik ma prawo do odwołania zgody, o której mowa w 2. ust. 5 w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie Administratorowi zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. MBP zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Dane osobowe, o których mowa § 2. 4 Regulaminu są przetwarzane do momentu:
  a) śmierci czytelnika;
  b) odwołania zgody przez czytelnika, co jest równoznaczne z niemożnością korzystania ze zbiorów bibliotecznych MBP;
  c) uzyskania potwierdzenia w karcie obiegowej w przypadku studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi;
 11. Dane osobowe zgromadzone przez MBP w systemie bibliotecznym, o którym mowa § 1. 1 są usuwane:
  a) w przypadkach, o których mowa w 2. ust. 10 Regulaminu;
  b) gdy nie korzystał ze zbiorów bibliotecznych przez okres trzech lat od momentu zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych i uregulowaniu zobowiązań względem MBP.
 12. Dane osobowe, o których mowa § 2. 4 Regulaminu w wersji papierowej są przetwarzane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

§ 3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest możliwe wyłącznie za okazaniem karty bibliotecznej.
 2. Właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każdorazowe jej użycie, jak również za wszystkie materiały wypożyczone przy użyciu jego karty bibliotecznej.
 3. Czytelnik ma dostęp do katalogu on-line systemu bibliotecznego poprzez stronę internetową www.mbp.tuchola.pl oraz aplikację mobilną Sowa MOBI. Korzystanie z katalogu wymaga zalogowania się za pomocą loginu i hasła.
 4. Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie oraz prolongowanie zbiorów bibliotecznych. Rezerwacja zamówionej książki wygasa po upływie 7 dni od wyznaczonej daty odbioru.
 5. Każdy Czytelnik może mieć wypożyczonych łącznie 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 35 dni, z zastrzeżeniem ust. 6. W czytelni materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie na miejscu.
 6. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych może być prolongowany trzykrotnie, o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego Czytelnika. Prolongaty terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy dokonać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Prolongata za pomocą katalogu on-line jest możliwa tylko jeden raz.
 7. Czytelnik korzystający ze zbiorów bibliotecznych MBP ponosi odpowiedzialność za stan powierzonych mu materiałów bibliotecznych od momentu ich otrzymania do ich zwrotu. W chwili ich otrzymania Czytelnik winien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.
 8. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności przez Bibliotekarza na koncie Czytelnika w systemie bibliotecznym.
 9. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, o którym mowa w ust. 5 i 6, powoduje zablokowanie konta czytelnika w bibliotecznym systemie informatycznym, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczenia i powoduje naliczanie opłat zgodnie ze stawkami zawartymi w Cenniku opłat bibliotecznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 9 bezpośrednio u pracownika MBP lub na rachunek bankowy MBP.
 11. Niezwrócenie materiałów bibliotecznych i nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust. 9 skutkuje podjęciem przez MBP stosownych działań prawnych.
 12. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz uiszczeniu opłat za niedotrzymanie terminu ich zwrotu MBP odblokuje konto biblioteczne Czytelnika.
 13. W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez: odkupienie identycznego egzemplarza, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez MBP za kwotę odpowiadającą wartości rynkowej, pokrycie kosztów naprawy lub zapłatę równowartości.
 14. W czytelni i wypożyczalni dla dorosłych brak wolnego dostępu do księgozbioru, zbiory biblioteczne podaje pracownik MBP. W bibliotece dziecięcej wolny dostęp do półek dotyczy całego księgozbioru.
 15. Bibliotekarz MBP na prośbę Czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze materiałów, w korzystaniu z katalogu on-line i wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 4. Przepisy porządkowe i końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem na deklaracji zapisu. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, podpis składa Poręczyciel.
 2. W pomieszczeniach MBP obowiązuje zakaz: spożywania posiłków, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających
 3. Zachowanie osób przebywających w pomieszczeniach MBP nie może zakłócać innym Czytelnikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 5. Czytelnik naruszający zasady zawarte w niniejszym Regulaminie może być czasowo,
  a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych MBP. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MBP.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

Załącznik nr 1 – wzór deklaracji (karty) zapisu do MBP;

Załącznik nr 2 – cennik opłat bibliotecznych

Załącznik nr 3 – odwołanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Rozstrzyganie skarg, wniosków oraz rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora MBP.
 2. Regulamin niniejszy udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w pomieszczeniach MBP: wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, Filii dla Dzieci i Młodzieży, Filii Bibliotecznej w Raciążu i Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz na stronie internetowej MBP mbp.tuchola.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.