Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mbp.tuchola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1.  linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok


Dane teleadresowe podmiotu publicznego


Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego 
ul. Pocztowa 7B
89-500 Tuchola
tel./ fax. 52 334 50 38
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi: /tucholambp/skrytka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 334 50 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna w
budynku przy ul. Pocztowej 7B

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wejście główne bez utrudnień.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Bez utrudnień
 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
  Nie stosuje się.
 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 5. Nie posiadamy parkingu, miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7
 6. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
  Nie ma ograniczeń.
 7. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
  Brak.
 8. Inne informacje
  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku.