Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publicznaw Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego z siedzibą w Tucholi ul. Pocztowa 7B.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodombptuchola@gmail.com *
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, celu prowadzenia rejestru czytelników w systemie bibliotecznym, celach statystycznych, celu odzyskania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań względem MBP - na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będa wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z par. 2 pkt. 11 i 12 Regulaminu korzystania ze zbiuorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów MBP, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi im. Aleksandra janty-Połczyńskiego, zapisanymi w par. 2 Regulaminu.