REGULAMIN

korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

Niniejszy Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (zwanej dalej „MBP”), w zakresie ich wypożyczania, udostępniania na miejscu i korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych, zgodnie z następującymi postanowieniami:

 

§ 1. Zasady korzystania

 

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w MBP jest powszechnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. W MBP funkcjonuje centralny informatyczny system biblioteczny SOWA 2.
 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów biblioteki i Internetu jest elektroniczna karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
 4. W celu zapisania się do MBP i otrzymania bezpłatnej karty bibliotecznej Czytelnik zobowiązany jest do:
  1. okazania dowodu osobistego, ważnej legitymacji studenckiej lub ważnej legitymacji szkolnej;
  2. złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu poprzez wypełnienie deklaracji zapisu zgodnie z wzorem stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację zapisu oraz oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu składa rodzic lub opiekun prawny, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów MBP przez dziecko.
 5. Czytelnik otrzymując bezpłatną kartę biblioteczną wyraża zgodę na umieszczenie w rejestrze czytelników prowadzonym przez MBP swoich danych tj. imienia i nazwiska, imienia ojca, adresu stałego pobytu, nr PESEL, nr telefonu, adresu poczty e-mail, a MBP zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz prawo Czytelnika do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. O utracie karty bibliotecznej, /zniszczenie, zagubienie/ należy niezwłocznie powiadomić bibliotekę. Wydanie każdej kolejnej karty jest odpłatne, zgodnie ze stawkami opłat zawartymi w Cenniku opłat bibliotecznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Stawki opłat bibliotecznych ustalane są corocznie przez Dyrektora MBP w drodze zarządzenia.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować MBP o każdej zmianie nazwiska, adresu stałego zameldowania, szkoły lub innych danych niezbędnych do identyfikacji.
 8. Czytelnik korzystający ze zbiorów MBP ponosi odpowiedzialność za stan powierzonych mu materiałów bibliotecznych od momentu ich otrzymania do ich zwrotu. W chwili ich otrzymania Czytelnik winien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.

 

§2. Wypożyczenie

 

 1. Zbiory biblioteczne można wypożyczać wyłącznie za okazaniem karty bibliotecznej.
 2. Właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każdorazowe jej użycie, jak również za wszystkie materiały wypożyczone przy użyciu jego karty bibliotecznej.
 3. Każdy Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo we wszystkich działach MBP łącznie 10 książek na okres nie dłuższy niż 35 dni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych może być prolongowany trzykrotnie, o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego Czytelnika. Prolongaty zwrotu materiałów bibliotecznych należy jednak dokonywać przed upływem terminu ich zwrotu osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.
 5. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności przez Bibliotekarza na koncie Czytelnika w bibliotecznym systemie informatycznym SOWA 2.
 6. Przekroczenie terminu zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin, o którym mowa w ust. 3 i 4, powoduje zablokowanie konta czytelnika w bibliotecznym systemie informatycznym, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczenia i powoduje naliczanie opłat zgodnie ze stawkami zawartymi w Cenniku opłat bibliotecznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz skierowaniem przez MBP monitu do Czytelnika.
 7. 7. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów bibliotecznych oraz do uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania monitu bezpośrednio u pracownika MBP lub na rachunek bankowy MBP. Pozostawienie monitu bez odpowiedzi spowoduje podjęcie przez MBP działań prawnych.
 8. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz uiszczeniu opłat za niedotrzymanie terminu ich zwrotu MBP odblokuje konto biblioteczne Czytelnika.
 9. W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez: odkupienie identycznego egzemplarza, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez MBP za kwotę odpowiadającą wartości rynkowej, pokrycie kosztów naprawy lub zapłatę równowartości.

 

§ 3. Udostępnianie księgozbioru, zamawianie oraz korzystanie z komputerów i Internetu

 

 1. Księgozbiór i prasa w czytelni udostępniane są na miejscu.
 2. Na życzenie Czytelnika MBP zamawia i sprowadza poszukiwane materiały biblioteczne w wypożyczalni międzybibliotecznej, z których Czytelnik korzysta na miejscu.
 3. Czytelnik może korzystać z dostępnych w MBP katalogów kartkowych tworzonych do 31.12.2009 r. i katalogu on-line na stronie: www.mbp.tuchola.pl tworzonego od 1997 r., zamawiać potrzebne tytuły. Rezerwacja zamówionej książki wygasa po upływie 7 dni od wyznaczonej daty odbioru.
 4. W czytelni i wypożyczalni dla dorosłych brak wolnego dostępu do księgozbioru, literaturę podaje pracownik MBP.
 5. W bibliotece dziecięcej wolny dostęp do półek dotyczy całego księgozbioru.
 6. Bibliotekarz MBP na prośbę Czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze materiałów, w korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych itp.
 7. W czytelniach obowiązuje cisza.
 8. Czytelnicy maja też prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu, na zasadach określonych odrębnym regulaminem wprowadzonym przez Dyrektora MBP.

 

§ 4. Przepisy porządkowe i końcowe

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem na deklaracji zapisu, lub w przypadku osób nieletnich, podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W pomieszczeniach MBP obowiązuje zakaz: spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i używania telefonów komórkowych.
 3. Odmawia się dostępu do usług bibliotecznych oraz zabrania się przebywania na terenie MBP osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym czy będących po wpływem środków odurzających.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 5. Czytelnik naruszający zasady zawarte w niniejszym Regulaminie może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z MBP. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MBP.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – wzór deklaracji (karty) zapisu do MBP;
  2. Załącznik nr 2 – Cennik opłat bibliotecznych.
 7. Rozstrzyganie skarg, wniosków oraz rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora MBP.
 8. Regulamin niniejszy udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w pomieszczeniach MBP: wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, Filii dla Dzieci i Młodzieży, Filii Bibliotecznej w Raciążu i Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem oraz na stronie internetowej MBP: www.mbp.tuchola.pl

Tuchola, dnia 12.04.2012 r.